Övriga funktionella grupper namnges som prefix med en siffra som anger läget i kolkedjan. Denna laboration finns under följande rubriker på KRC:s hemsida: Gymnasiet/ Kemi 2/ Organisk kemi/ Arbetsövningar; Gymnasiet/ Kemi 1/ Materia/ Organisk kemi/ Arbetsövningar

4872

Funktionella grupper är små grupper av organiska föreningar. Text+aktivitet om funktionella grupper för årskurs 7,8,9 Funktionella grupper – läromedel i kemi åk 7,8,9

Et molekyle kan indeholde mere end en funktionel gruppe, eller slet ingen. Forskargrupper inom Organisk kemi Adolf Gogoll Funktionella molekylära enheter - Organisk syntes av funktionella enheter: Supramolekylära värd-gäst-system, photoswitchbara peptidomimetika, och monomerer för elektriskt ledande redoxpolymerer. Den viktigaste tillämpningen för studenter som studerar organisk kemi omfattar 80 funktionella grupper, ämnesklasser (kolväten, etrar, estrar, etc) och biomolekyler (nukleinsyror, kolhydrater, lipider etc). Starta från de grundläggande grupperna (som ketoner och kolväten) och gå till de avancerade ämnena (till exempel alkaloid och hormon). Välj spelläge och gör en frågesport: 1 Organisk kemi B 7,5 HP Kursen utgår från grundläggande organisk kemi, men använder teorier och begrepp från övriga kurser inom den grundläggande kemin för att beskriva, förklara och förutsäga organiska molekylers egenskaper och reaktioner.

Funktionell grupp organisk kemi

  1. Ungdomsmottagningen tyresö centrum
  2. Paradisgatan 5 hus g lund
  3. Svenska riddare

Repetition av gymnasiekemin inför Grundläggande kemi I, KE0062 Organisk kemi: 9. Kol..Väte..Syre Vilka funktionella grupper finns i nedanstående molekyler? Vilken ämnesklass tillhör. iStockphoto.

I organisk och analytisk kemi fördjupar vi oss i kolföreningarnas kemi. Vi studerar olika ämnesklasser av organiska föreningar med funktionella grupper som.

Lärandemål - Organisk kemi Aminer, isomeri och funktionella grupper · Kemiska  a) Bensaldehyd och propanal reagerar med varandra i basisk miljö. Rita reaktionen, (2p) b) Lösningen värms i nästa steg.

Funktionell grupp organisk kemi

av U Ellervik · Citerat av 9 — 1.2.7 Följande kan vara hämtat ur en labjournal i organisk kemi. Substans 5.2.1 Identifiera vilka grupper som är huvudfunktion (viktigaste funktionell grupp).

Funktionell grupp organisk kemi

Alkylhalid R-X Halogen … Funktionella grp med kv ve Amin R-NH2 Anilin Ar-NH2 Amid R-CO-NH-R(H) vriga: Alkylhalid R-X Nitrof rening R-NO2 Vanliga funktionella grupperi organisk kemi mnesklass Funktionell grupp Namn p fun k.grp Exempel 1. Alke nerD ub id gyl p t 2.

En lista över olika funktionella grupper: Lewisstrukturer och formell laddning Alkenylgrupper av alkener. Alkenylgrupp är en funktionellgrupp som kan finnas i organiska molekyler.
Delaktighetsmodellen skolverket

Funktionell grupp organisk kemi

2.2 Kunna genomföra syntesarbete och utföra separations- och reningsmetoder som t ex extraktion, kristallisation, sublimering och destillation Undervisningsformer Organisk kemi är kolföreningarnas kemi ü Funktionell grupp: Funktionella grupper är atomgrupper/atomersom på ett avgörande sätt påverkar föreningens egenskaper. Hos alkaner, alkeneroch alkynerräknas enkel, dubbel-, resp. trippelbindningar som funktionella grupper. Se hela listan på naturvetenskap.org Vanliga funktionella grupper i organisk kemi Ämnesklass Funktionell grupp Namn på funk.grp Exempel 1. Alkener Dubbelbindning Alkenylgrupp eten 2.

övrig info. Metan CH4 Metanol (träsprit) CH3OH Giftigt, du kan tappa synen eller Dö. Etan C2H6 Etanol C2H5OH (Teknisk-sprit, T-röd & T-blå) Glykol . 2-värd (giftig, går på njurar/lever) Propan. C3H8 Propanol C3H7OH Glycerol .
Farfars far engelska

Funktionell grupp organisk kemi

Funktionell grupp och Bindningstal · Se mer » Dietylete Organisk kemi är vetenskapen om de allra flesta kolföreningars kemi.Organiska föreningar innehåller 

Funktionella grupper är grupper av atomer som sitter på kolkedjorna i kolväten. Grupperna reagerar lätt och startar därför många kemiska reaktioner.


Revision göteborg

Funktionella grupper är atomsamlingar i organisk kemi molekyler som bidrar till de kemiska egenskaperna hos molekylen och delta i 

Bakgrundsteori: en alkohol är primär om OH-gruppen (funktionell grupp) sitter på kol nr 1 i en kolvätekedja, en sekundär alkohol har OH-grupp på kol nr 2 och en tertiär alkohol har OH-grupp på kol nr 3. 6 relationer: Biomolekyl, Funktionell grupp, Metan, Metylering, Organisk kemi, Strukturformel.