Övriga varumärken och handelsnamn tillhör respektive ägare. 0,62. Acetylen. 1,07. 0,61. Butan. 1,37. 0,79. Cyklohexan. 1,94. 1,11. Dietyleter. 1,43. 0,82. Etan.

641

Synonymer; handelsnamn. MASTER blandning av: N,N'-etan-1,2-diylbis( hexanamid) 12-hydroxi-. N-[2-[(1-oxihexyl)amino]etyl]oktadekanamid N,N'-etan-1 ,2-.

EG nr: 200-814-8. Index nr: 601-002-00-X. Flam. Gas 1A, Press. Handelsnamn. Fordonsgas/biogas.

Etan handelsnamn

  1. G. gispert-sauch
  2. Ka logistik depok
  3. Omvand byggmoms skatteverket
  4. Hur raknas skatten ut
  5. Lena brundin van andel
  6. Coop kvarnen posten
  7. Logo tmf operating
  8. Jobba som privatdetektiv

Lös korsord, hitta ord med liknande eller samma betydelse. Sök bland 91000 ord och 39000 synonymer. Ett mer korrekt namn är klorfluorkarboner, eftersom namnet freon egentligen var kemiföretagets DuPonts handelsnamn på ett köldmedium och togs från engelskans "freeze", frysa eller bli till is. Utgångspunkten vid tillverkningen av freoner är enkla kolväten, som etan eller metan, där en eller flera av molekylens väteatomer ersatts av fluor- och/eller kloratomer. kan vara metan, etan, eten, vatten, syre, bensen, acetaldehyde, fosfin etc beroende på vilken typ av process som CO2 utvinns från och på effektivitetsgraden i reningssystemet. Masspektrometern CO2 Sense med selektiv jonisering, utvecklades och modifierades till denna applikation med anpassad mjukvara för detta ändamål. Handelsnamn Tork Floral Air Freshener Spray Tork Airfreshener Spray Blom ETAN-1-ON; 1,3-BENZODIOXOLE-5-KARBALDEHYDE; 2,4-DIMETYL-CYKLOHEX-3-EN-1-KARBALDEHYD.

Polyester är i vid bemärkelse en polymer som innehåller estermonomerer i sin kedja.. Polyester finns både som härdplast (i omättad form) och som termoplast (i mättad form).

2-(2- etoxietoxi)etan ol. 111-90-0. NGV. Handelsnamn.

Etan handelsnamn

Synonymer; handelsnamn MASTER MARKÖR (div kulörer) 1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Identifierade användningar Målarfärg. 1.3. Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad Leverantör Spray Master AB Fabriksvägen 5 Box 1050 S-186 26

Etan handelsnamn

95 % propan och små mängder etan, propen och iso-butan samt ett illaluktande tillsatsämne. Handelsnamn. Nitor All in one Mini Choklad 230g.

EC/1272/2008. Koncentrationsintervall. MEG (Etan-1,2-diolpartikel). EC – 203-473-3. Handelsnamn.
Utforma tjänstgöringsbetyg

Etan handelsnamn

: 01-2119486765-21 Kemisk formel : C2H6 1. 2 ; Etan är en färglös och luktfri gas med kemisk formel C 2 H 6. Engelska.

Handelsnamn. Berol 535.
Icf international stock

Etan handelsnamn
Handelsnamn Flügger Floor Paint Epoxy, comp. A Produkt nr. - REACH registreringsnummer Ej tillämpligt 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från DNEL (Etan-1,2-diol): 7 mg/m³ Exposure: Inhalation

Cyklohexan. 1,94.


Utgående saldo

Blandningens handelsnamn LPS® Plastic Safe Electrical Cleaner eller beteckning Etan , 1 ,1,1,2-Tetrafluoro KTV 16800 mg/m3 (HFC-134a) (CAS 811-97-2) 4000 ppm

19. Etan. C2H6.