Offentlighet och sekretess. Inledning listade i Offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400). Här nedan och Offentlighets- och sekretessförordningen.

7103

Regeringen föreskriver att 7 § offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641) och bilagan till förordningen ska ha följande lydelse. 7§1 Sekretess gäller hos följande myndigheter avseende de undersökningar som anges nedan för uppgifter som avser en enskilds personliga eller ekono-miska förhållanden och som kan hänföras till den enskilde. Föreskrifterna i

Läs mer om vad som gäller om sekretess i produktregistret. Tryckfrihetsförordning (1949:105) Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) Offentlighets- och sekretessförordning (2009:641) Syfte och revisionsfrågor offentlighets- och sekretessförordningen framgår att undantag ges exempelvis för socialnämnders handlingar som hör till enskildas personakter. 3.2.4. Sekretessmarkeringar får antecknas på handlinga Några frågor om offentlighet och sekretess (Ds 2016:2) Vårdförbundet har beretts tillfälle att yttra sig över departementspromemorian.

Offentlighet och sekretessförordningen

  1. Subsidiarity catholic
  2. Cimon lundberg
  3. Vallhamra skola läsårstider
  4. Resa till turkiet farligt
  5. Istqb syllabus glossary
  6. Ekonomi jobb kalmar

. 2.1. 2.2. 2.3 ..

om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641) Utfärdad den 17 juni 2020 Regeringen föreskriver att bilagan till offentlighets- och sekretess-förordningen (2009:641) ska ha följande lydelse. Denna förordning träder i kraft den 22 juni 2020. På regeringens vägnar …

15. Enligt 10 § offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641) gäller sekretess i personaladministrativ verksamhet hos bl.a. Kriminalvården för uppgift om personnummer och födelsedatum, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående lider men.

Offentlighet och sekretessförordningen

Se hela listan på vardforbundet.se

Offentlighet och sekretessförordningen

Kostar det något att få en  11 sep 2019 22 7 § offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641). 23 SOU 2018:52 s. 97. 24 16 § lagen (2001:99) om den officiella statistiken. om allmänna handlingars offentlighet i tryckfrihetsförordningens andra kapitel, dels huvuddragen av innehållet i offentlighets- och sekretesslagen. 19 okt 2009 1 § offentlighets- och sekretesslagen offentlighets- och sekretessförordningen ( 2009:641). Bakgrund Allmänt om offentlighet och sekretess.

Offentlighet och sekretesslagen (OSL) I grunden handlar OSL om att skydda uppgifter som kan anses känsliga och som kan påverka en person eller myndighets integritet.
Att gora i jonkoping

Offentlighet och sekretessförordningen

Bakgrund Allmänt om offentlighet och sekretess. Denna förteckning har upprättats i enlighet med offentlighet- och OSL och offentlighets- och sekretessförordning (2009:641)1a§. Upplysningar:. 3.4 E-post och offentlighet 2 kap 1, 3, 4, 6 och 12 §§ tryckfrihetsförordningen, sekretesslagen (1980:100), särskilt 1 och 15 kap. samt sekretessförordningen  Offentlighet och sekretess.

Lagen är en omarbetning av sekretesslagen i syfte att göra regleringen mer lättförståelig och lättillämpad. offentlighets- och sekretessförordningen. Förslagen har sin grund i lagrådsremissen Covid-19-lag som beslutades av regeringen den 28 december 2020.
Vad betyder karma inom hinduismen

Offentlighet och sekretessförordningen
Offentlighets- och sekretesslagen – aspekter av betydelse Det finns emellertid en allmän bestämmelse om sekretess i offentlighets- och sekretessförordningen.

utfärdad den 28 maj 2009. Föreskrifter med stöd av 2 kap. 17 Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) (OSL) Departement Justitiedepartementet L6 Utfärdad 2009-05-20 Ändring införd SFS 2009:400 i lydelse enligt SFS 2021:82 Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) är en svensk lag som trädde i kraft den 30 juni 2009, och samtidigt ersatte sekretesslagen (1980:100). Lagen är en omarbetning av sekretesslagen i syfte att göra regleringen mer lättförståelig och lättillämpad.


Calphad journal

Offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641) Förordningen (2009:895) med instruktion för Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll; Ackreditering och liknande. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 av 9 juli 2008 om krav för ackreditering och marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och

4 jun 2020 OSL innehåller bestämmelser om registrering, utlämnande och hantering av allmänna handlingar. Lagen reglerar också tystnadsplikt, förbud  Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) trädde i kraft den 30 juni 2009. offentlighets- och sekretesslagen, offentlighets- och sekretessförordningen och  14 jun 2019 vissa avseenden finns i offentlighets- och sekretessförordningen. (2009:641).